Blue lake hike!

...SVENSKA...

Jag, Yvonne och Julie har varit på en 5 dagars hike i Nelson lakes national park, amazing!! Mest för att vi skulle få se den delen av parken de flesta går som stannar på vårt motell/backpacker lodge och vi ska kunna berätta för gäster om parken. Men också för att ha kul och äventyra tillsammans.

Dag 1. Började kl 7.00 , gick 25 km, uppför dalen Sabine , i 11 timmar! Korsade en lavin som hade kommit ner över leden vi gick på, vi kunde inte gå runt. Eftersom den började smälta så får man kolla vart man sätter fötterna så man inte åker rakt igenom till botten flera meter under. Var rätt trötta när den dagen tog slut men hur vackert som helst. Vi kom till Blue lake och blue lake hut, worlds clearest freshwater! Så man kan alltså se 80 m under ytan ( destillerat vatten har en sikt på 83 m ). Den lilla sjön är alltid runt 5-6 grader och mina tår fick ta en liten simtur, inget mer, för kallt! Det var några andra som också stannade i stugan nära sjön som badade och en av dom sa: "Oh wow när jag var under ytan och öppnade ögonen, det var helt obeskrivligt. Så vackert och helt otroligt! "  Brrr så kallt.

Dag 2. Ca 6 timmar vandring. Vi stannade även denna natt i blue lake hut, så vi upptäckte ställen runt omkring idag. Vi gick upp till lake Constance och vidare nästan till Waihu pass men vände när vädret började bli sämre. Tillbaka i stugan lagade vi mat, stretchade och var allmänt trötta ^^ 

Dag 3. Idag börjar vi tidigt att vandra, runt kl 7.00. Vi går tillbaka 4 timmar ner i dalen vi kom upp från dag 1, stannade för en snabb lunch runt 10 innan våran stora klättring (över ett bergspass som heter Travers-Saddle som leder oss ner till en dal som heter Travers som leder hem till st arnaud igen).  Innan vi började gå över Travers-Saddle så stod det till nästa stuga, (Upper travers hut) på andra sidan passet var det bara 8 km men 6-9 timmars vandring! Ok bara att börja gå runt 11.00. Uppför och uppför, stigen framför dig fortsätter i midjehöjd för varje steg du tar, så mycket "klättring" och den sligrar sig genom vackra skogar och åar. Längre upp börjar vi se molnen och dimman högt uppe bland bergen, vi pekar och kollar och säger wow, va häftigt!.. men vi ska väl inte upp dit?! Yvonne tittar på mig och Julie och ler bara :P Känns som att branten aldrig tar slut och runt varje hörn tror man att toppen är men stigen bara fortsätter och fortsätter!  haha 4 timmar senare, jättebrant uppför, är vi på toppen bland molnen! 1787 m över havet! Woohooo! Vårat vatten som vi fyller i vattendrag längre ner i dalen har för länge sen tagit slut och på toppen finns fortfarande en del snö som vi kan äta! Ner 3 timmar och ser slutligen Upper Travers hut efter autopilot vandring sista timmen. Känslan att ta av vandringskängorna efter en HÅRD 11 timmars dag var ont, ont, lite mer ont och hur skönt som helst! Bästa vara att äta och sedan lägga sig i sovsäcken och totaldäcka! haha

Dag 4. Sovmorgon, Behövligt! Även fast det bara var till kl 9 så var det hur skönt som helst! Fötterna säger hurra! Upptäckte området omkring stugan och sedan började vi att vandra ner för dalen Travers. Enligt skylten så är det 7 timmar till vårat slutstopp men vi gick halvvägs idag och vek av från leden och gick upp till Cupola hut, Richard och Yvonne favorit stuga i parken. Vandringen upp var 3 km och skulle ta 2,5 timmar men vi gjorde den på 2 h. Var supperbrant och stigen fortsatte i midjehöjd nästan hela vägen upp till stugan.. Vi har korsat många åar och vattendrag under dagarna men nu idag upp till Cupola hut var den största ån att passera. Vatten halvvägs upp till knäna så blöta kängor. När vi slutligen såg stugan skymta mellan träden sa vi " vilken sång ska vi sjunga nu? Julie brister ut i hallelujah! " det passade in såå bra, haha. Så vackert där uppe, 1390 möh, bergen med snö på och hur fint som helst!

Dag 5. Ner från Cupola, tillbaka på leden som leder oss tillbaka till St Arnaud.

 

5 dagars hike med så många sånger, skratt, lära sig engelska/svenska och ont i fötterna ( men inga skavsår :D ).  Runt 90 km totalt, mest uppför med en topphöjd på 1787 möh. 6-11 timmar vandring varje dag med en sakta lättare ryggsäck dag för dag ^^. En helt otrolig vandring som jag skulle göra om och om igen. :D

 

 

...ENGLISH...

Me, Yvonne and Julie were on a 5 day hike in the Nelson Lakes National Park, amazing !! Most because we should be able to tell our guests that stays with us at our motel / backpacker lodge about the tramps and tracks in the national park . But also to have fun and have an adventure together.

Day 1: Started at 7 am, 25 km up the valley Sabine, 11 hours! Crossed an avalanche that came down over the trail we went on, we could not walk around it. Since it began to melt, you had to check where to put your feet so you do not go straight through to the ground several meters below. We were a bit tired when the day ended, but so beautiful everywhere that is worth it. We came to Blue Lake and Blue Lake hut, worlds clearest freshwater! So the lake has a visibility of 80 m (distilled water has a visibility of 83 m). The small lake is always around 5-6 degrees and my toes got to take a little swim, nothing more, too cold! There were some others who also stayed in the hut that took a swim and one of them said, "Oh wow, when I was under the surface and opened my eyes, it was absolutely indescribable. So beautiful and incredible!" Brrr but so cold.

Day 2. About 6 hours tramping. We also stayed this night in Blue Lake hut, so we discovered places around today. We went up to Lake Constance and further, almost to Waihu pass, but we turned around when the weather started to get worse. Back in the hut we cooked food, stretched and was generally tired ^^

Day 3. Today we start early to walk, around 7 am. We go back four hours into the valley we came up from day one, stopped for a quick lunch around 10 before our big climb (over a mountain pass named Travers-Saddle leading us down into a valley named Travers leading home to St Arnaud again). Before we started to cross the Travers-Saddle to the next hut  (upper traverse hut) on the other side of the pass, it was just 8 km but 6-9 hours of walking! Start walking around 11:00. Up and up, the path ahead is continuing at waist height for each step you take so much "climbing" and the track is going through beautiful forests and streams. Further up, we begin to see clouds and fog high up in the mountains, we point and check and say wow, so awesome! .. But we're not going up there, are we?! Yvonne looks at me and Julie and just smile :P Feels like it never ends, and around every corner you think that the summit is there but the trail goes on and on! haha 4 hours later, very steep uphill, we are on top in the clouds! 1787 m above sea level! Woohooo! Our water we fill in streams further down the valley has since long run out, and at the top there is still some snow that we can eat! Down 3 hours and finally see Upper Travers Hut after the autopilot hike last hour. The feeling to take off your walking boots after a hard 11-hour day was pain, pain, little more pain but the best feeling ever! So good to eat and then crawl into my sleeping bag and just fall asleep like i havent sleep in ages ! haha


Day 4. Sleep-in, much needed! Even though it was only at 9 o'clock, it was so good anyway! Feet say hurray! Discovered the area around the hut and then we started to walk down the Travers valley. According to the sign, it is 7 hours to our final state but we went half way today and turned off the track and went up to Cupola hut. The walk up was 3 km and would take 2.5 hours but we did it in 2 hours. It was so steep and the path continued at waist level almost all the way up to the hut .. We have crossed many rivers and streams during these days but today up to the Cupola hut was the largest river crossing. Water halfway up to the knees, so wet boots. When we finally saw the cottage glimpse between the trees, we said "what song should we sing now? Julie bursts out in hallelujah!" It fitted soo good, haha. So beautiful up there, 1390 meters above the sea level, the mountains with snow!


Day 5. Down from the Cupola, back on the trail that leads us back to St Arnaud.


5 day hike with so many songs, laughs, learn English / Swedish and sore feets (but no blisters :D). About 90 km in total, mostly uphill with a top altitude of 1787 meters above sea level. 6-11 hours hiking each day with a lighter backpack slowly day by day ^^. An incredible hike that I would do again and again. : D

Rate this item
(0 votes)
Go to top